Thăng long 15.000đ
Vinataba 20.000đ
Ken đen 30.000đ
Esles 30.000đ
Marlboro 30.000đ
Ba số anh 50.000đ