Sò huyết hấp tái 100.000 VNĐ
Sò huyết nướng mị 100.000 VNĐ
Sò điệp xào nấm bắc 100.000 VNĐ
Sò điệp xào rau xanh 120.000 VNĐ
Sò điệp xào tương XO 120.000 VNĐ
Sò điệp tẩm cà ri mỳ chiên 120.000 VNĐ