Gà ta hấp 220.000Đ – 380.000Đ
Gà rang muối 220.000Đ – 380.000Đ
Gà quay 220.000Đ – 380.000Đ
Lẩu gà 350.000Đ – 460.000Đ